Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Štruktúra orgánov PDF Tlačiť E-mail

 

Štruktúra  orgánov organizácie v roku 2018

 

Charakteristika organizácie  

 

SAMARITÁNKA, n.o. Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie pre ľudí s ACH  ulica Partizánska č. 20, 966 81 Žarnovica v  súlade s ustanovením § 81 písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/ je registrovaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/NO – 9/2003.

 

Krajský úrad  v Banskej Bystrici odbor všeobecnej vnútornej správy, Nám. Ľ. Štúra č.1, 975 541 B. Bystrica  vydal dňa 2.6.2003 ROZHODNUTIE podľa ust. § 9 ods.2 zákona NR SR  č.213/1997 Z.z.  o neziskových organizáciách  poskytujúcich všeobecne  prospešné služby v znení  zákona NR  č. 35/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §6 ods. 1 zákona NR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Správna rada:

Hlavačka  Tomáš  –   predseda SR

Mgr. Vallová Tatiana   -  členka SR

Mgr. Lipjanska Dominika   -  členka SR

Bieleková  Iveta -  členka  SR

Bc. Gendiarová  Zuzana  - členka  SR

 

Dozorná rada:            

Kľačanská Erika                     predseda DR

Moravčíková Jana       členka DR

Oslanec Július                        člen DR

 

Riaditeľka:                

Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca

 

 

 

 

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.